Are you ready to be the best version of yourself?

Algemene voorwaarden


Artikel 1 Begrippen

De organisatie: Delano Sport & Health Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Delano Sport & Health waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Delano Holman.


Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Delano Sport & Health voor het deelnemen van Personal Training, Kickboksen en Bootcamp. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van  Delano Sport & Health geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Delano Sport & Health  het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen. Dient de klant dit te doen.


Artikel 3 Intake procedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het aanmelding formulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Delano Sport & Health  te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende u persoonsgegevens dient u per omgaande aan Delano Sport & Health  door te geven.


Artikel 4 Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van de inschrijving zal Delano Sport & Health  meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Delano Sport & Health  bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Delano Sport & Health  als ook de klant. Een trainingssessie met Delano Holman vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. 


Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Op Delano Sport & Health  rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Delano Holman of eventueel andere trainers. Delano Sport & Health voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Delano Sport & Health  niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.


Artikel 6 Aansprakelijkheid

Voor elke door Delano Sport & Health  aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Delano Sport & Health kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten. Delano Sport & Health  is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Delano Sport & Health Is niet aansprakelijk wanneer bij Delano Sport & Health, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Delano Sport & Health is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Delano Sport & Health  wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Delano Sport & Health  aanbiedt. Personal Performance Training is wel aansprakelijk wanneer Personal Performance Training op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient Delano Sport & Health  te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.


Artikel 7 Ontbinding

Delano Sport & Health  is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. 


Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst van klant en Delano Sport & Health zal Delano Sport & Health  meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Delano Sport & Health  gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Delano Sport & Health  te voldoen. Indien Delano Sport & Health  over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Delano Sport & Health  een bedrag van 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Delano Sport & Health  en het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Delano Sport & Health gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.


Artikel 9 Ziekmelding

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Delano Sport & Health.

Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.


Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Delano Sport & Health  is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal lessen dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door, tenzij Delano Sport & Health met de klant een afspraak heeft gemaakt. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.


Artikel 11 Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Delano Sport & Health  aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Personal Performance Training.


Artikel 12 Vertrouwelijkheid

Delano Sport & Health is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Delano Sport & Health gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.


Artikel 13 Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Delano Sport & Health  voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Delano Sport & Health . Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Delano Sport & Health. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Delano Sport & Health  zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Delano Sport & Health ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Delano Sport & Health zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.


Artikel 14 Geschillen

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Delano Sport & Health. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Delano Sport & Health  is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

Over ons

Delano Sport & Health bestaat sinds 2015. Wij richten ons op het aanbieden van sportactiviteiten en aanleren van een gezonde levenswijze. Delano heeft als motto ‘iedereen kan sporten’, hij geeft sportactiviteiten aan alle doelgroepen. Dit varieert van mensen met een verstandelijke beperking tot aan topsporters.

Diensten

Kickboksen

Fun Boxing

HIIT (High Intensity Interval Training)

Personal Training

Bootcamps

Lifestyle Coaching

Voedingsadviezen & Voedingsschema's

Contact

Delano Sport & Health

Jan Thijssenweg 14a

2495 AH Den Haag

KvK: 62814451

E: info@delanosport.nl

Openingstijden

Wij werken uitsluitend op afspraak


Maandag                         09:00 - 21:00

t/m vrijdag                  


Zaterdag                        09:00 - 16:00 © 2023 Created by RDV Webdesign